Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
vendredi 3 décembre 2021
Antananarivo | 01h14
 

Politique

Légilslatives

La HCC confirme la majorité écrasante de l’IRD

mercredi 3 juillet 2019 | Arena R.

Les requêtes en contentieux des élections législatives du 27 mai ont presque été déboutées par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) qui a rendu public hier les résultats officiels de ces élections. C’était effectivement à prévoir. Il n’y a donc pratiquement pas de changement par rapport aux résultats provisoires annoncés par la Ceni le 15 juin dernier.

Ainsi, la HCC a confirmé la victoire écrasante de la plateforme Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD) avec 84 députés. Le TIM, le parti de Marc Ravalomanana, a décroché 16 sièges, les Indépendants 46 sièges et les 5 restants reviennent à d’autres. Ils sont au total 151 à siéger à Tsimbazaza à partir de leur première réunion, le mardi 16 juillet prochain.

Les quelques centaines de requêtes envoyés à la HCC ont été jugées irrecevable ou rejetées soit pour défaut de carte électorale du requérant, soit par insuffisance ou absence de preuve, soit parce que les plaintes concernent des infractions pénales ne ressortent pas de la compétence de la HCC. Elle a néanmoins invalidé les résultats dans 6 bureaux de vote (2 à Ambilobe, 1 à Ifanadiana, 1 à Maintirano, 1 à Mampikony et 1 à Ambovombe Androy) pour cause de procès-verbaux de carence. Elle a également annulé les 148 voix obtenues de manière irrégulière par un candidat dans deux bureaux de vote d’Analalava. Les résultats dans une soixantaine de bureaux de vote de Toliara II suite à la destruction des documents authentiques lors de l’incendie dans le bureau de la Section de recensements des matériels de votes (SRMV) de ce district ont également été annulés ainsi que les résultats de deux autres bureaux de vote d’Ambositra et de Tsihombe.

Les décisions de la HCC n’ont pas pourtant pas satisfaits les candidats plaignants. C’est le cas notamment du malheureux candidat de Belo sur Tsiribihina, Christian Soary qui regrette que les preuves fournies et les infractions électorales flagrantes du candidat du régime soient ignorées par les Hauts conseillers constitutionnels. Même réaction pour le candidat TIM au 6e arrondissement d’Antananarivo Renivohitra, Todisoa Andriamampandry, qui est certes élu, mais qui avec son parti a déposé de nombreuses autres requêtes classées sans suite par les juges d’Ambohidahy.

- Députés IRD : 84

CIRCONSCRIPTIONNOM ET PRENOMS
ANTANANARIVO I ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jo
ANTANANARIVO II RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera
ANTANANARIVO III RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina
ANTANANARIVO IV RAHASIMANANA Paul Bert
ANTANANARIVO V RAHOLDINA NAIVO HERINANTSOINA
ANTANANARIVO VI RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime
ANTANANARIVO ATSIMONDRANO RATSIVAHINISOLO Andriniony
ANTANANARIVO AVARADRANO ANDRIAMBELOSOA Heriniaina
AMBOHIDRATRIMO RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny
ANJOZOROBE MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odo
ANKAZOBE RALALASON Dera Harinjafimino
MANJAKANDRIANA ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy
FENOARIVOBE RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène
TSIROANOMANDIDY RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto
ARIVONIMAMO RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolon
MIARINARIVO RAKOTONDRASOA Fetra
SOAVINANDRIANA RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa
ANTANIFOTSY DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny
ANTSIRABE II RANDRIAMANAMPISOA Alfred
BETAFO FIAROVANA Lovanirina Celestin
FARATSIHO RASOLONJATOVO Honoré
AMBILOBE IASSIMO Bruno
ANTSIRANANA I RAHELIHANTA Jocelynei
ANTSIRANANA I RAMENASON Rio Merci
NOSY BE RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine
AMBATOFINANDRAHANA RAZANAMAHASOA Christine Harijaona
FANDRIANA RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena
BEFOTAKA SUD RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol
FARAFANGANA RAHERIARIJAONA Régina Clarisse
VANGAINDRANO RAMAHANDRISOA Edu Edmond
AMBALAVAO RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian
AMBOHIMAHASOA RASOAMALALA Honorine
FIANARANTSOA I RAJOELINA Andriami-harimanana Seth
FIANARANTSOA I RAVELOSON Guillaume Narindrasana
ISANDRA VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie La
LALANGINA RIVOTIANA Richard Jean Bosco
IVOHIBE RANDRIANARISON Temis Tocle
IFANADIANA ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot
IKONGO RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle
MANAKARA ANDRIANO Giscard
MANANJARY ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace
VOHIPENO TSABOTOKAY Honoré
KANDREHO TSIKIVY Adrien
TSARATANANA RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamanantena
AMBATO BOENI FERNAD Jeannot
MAHAJANGA I RAHANTANIRINA Lalao
MAHAJANGA II RASALAMA Léon
MAROVOAY RAKOTONDRAVAO Georges
AMBATOMAINTY MANOLOSOA Felix
ANTSALOVA VELOMAHAZO Patrice
MAINTIRANO AFAKANDRO Alphonse
ANALALAVA DJAOSERA Irénée
ANTSOHIHY REMI
BEALANANA VOLAHAINGO Marie Thérèse
MANDRITSARA RASOLOMANANA Beby Olivier
PORT-BERGE VELONTSARA Paul Bert
AMBATONDRAZAKA RAKOTONDRAZAFY José Alain
AMPARAFARAVOLA RAMAROSOA Emiline
MORAMANGA RAJAOBELINA Lova Herizo
FENERIVE EST MICHELLE Bavy Angelica
FENERIVE EST MOHAMAD Ahmad
MAROANTSETRA DINAH Romual
SAINTE MARIE RAVONTY Tam Teon Luc Urbain
SOANIERANA IVONGO RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Wha
VAVATENINA RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelie
ANTANAMBAO MANAMPOTSY RANDRIANARIVELO Justin Abel
MAHANORO RAKOTOSON Hubert
TOAMASINA I NAHARIMAMY Lucien Irmah
TOAMASINA II ROILAHY
AMBOVOMBE ANDROY HENRI Jean Michel
BEKILY JEAN Daniel Dit Manjosoa
TAOLANARO ZAFINANDRO Perle Bien Aimée
TAOLANARO RATSIMANDRIONA Aida Hardy
ANKAZOABO SUD PEPIN MICHOU
BEROROHA NAKANY Charly Zafimagnely
BETIOKY SUD RABENIRINA Jean Jacques
MOROMBE RAKOTOMALALA Lucien
SAKARAHA RAZAKANDRAINY Henri Dominique
TOLIARY I RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry
TOLIARY II ROCHELIN Housseny
BELO SUR TSIRIBIHINA RABEMANANTSOA Herilala Jeannot
MANJA FIENENA Richard Désiré
MIANDRIVAZO RICHARD Tsimahalefy Alexandrine
MORONDAVA CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot

- Députés TIM : 16

CIRCONSCRIPTIONNOM ET PRENOMS
ANTANANARIVO I RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina
ANTANANARIVO II RANDRIANARISOA Stanislas
ANTANANARIVO III RALAMBOMANANA Fenoherintsoa
ANTANANARIVO IV RAMBOASALAMA Emilien
ANTANANARIVO V RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIA
ANTANANARIVO VI ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy
ANTANANARIVO ATSIMONDRANO RATSIMBAZAFY Alain Jean
ANTANANARIVO AVARADRANO RANDRIAMBOLAINA Gerry
AMBOHIDRATRIMO RABENIRINA Maminiaina Solondraibe
ANDRAMASINA ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina
ARIVONIMAMO RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges
ANTSIRABE I JEAN FRANCOIS Michel
ANTSIRABE II RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José
MANDOTO RAKOTORAHALAHY Modeste
AMBATONDRAZAKA RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle
AMPARAFARAVOLA RABEKIJANA Solofo Hery

- Députés indépendants : 46

CIRCONSCRIPTIONNOM ET PRENOMS
TSIROANOMANDIDY RAHOLIJAONA Harson
AMBATOLAMPY RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta
ANTANIFOTSY RAFIDIMANANTSOA Narson
AMBANJA DARKHOUI Siritis
ANTSIRANANA II RAYMOND
ANDAPA RABENARY Jean
ANTALAHA NASIRA Julien
SAMBAVA MAMANGY Norbert
SAMBAVA RAMILSON Ange Richard
VOHEMAR EDIZARD
AMBOSITRA ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien
AMBOSITRA RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine
MANANDRIANA ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa
FARAFANGANA FELICIEN Randrianantenaina
MIDONGY SUD TOVONDRAY Retsanga Brillant De L’Or
VANGAINDRANO JOHASY RAHARISOA Eléonore
VONDROZO ANDRIANAMBININA Djohary Lee
IKALAMAVONY RAHARIMAMPIONONA
VOHIBATO RANDRIANATOAVINA Jean Martin
IAKORA RAKOTONIRINA Jimmy Joe
IHOSY RAKOTOMAMONJY Neypatraiky André
MANAKARA RASIDIMANANA
MANANJARY MAMIHAJA Charlot
NOSY VARIKA BAOFENO Micheline
MAEVATANANA MBADE Jeannine Gabriel
MAHAJANGA I NICOLAS Stephan Alphonse
MITSINJO RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David
SOALALA SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph
BESALAMPY MAMIZARA Yasmirah Loeticia
MAMPIKONY RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson
ANDILAMENA RAKOTOARIMANANA Patrice
MORAMANGA RAKOTONIRINA Augustin
MANANARA NORD RASOLONIAINA Robert
BRICKAVILLE SATRA Augustin
MAROLAMBO RANDRIANASOLO Augustin
VATOMANDRY RAZAFINANDRASANA Raulan
AMBOVOMBE ANDROY MILAVONJY Andriasy Philobert
BELOHA ANDROY RANDRIA Joseph
TSIHOMBE MASY Goulamaly Marie Jeanne D’arc
AMBOASARY SUD ANGELE Solange
AMPANIHY OUEST IDEALSON
AMPANIHY OUEST TSARADIA Marco
BENENITRA RANDRIANANDRAINA Théophile Christian
TOLIARY I RABEHAJA Jean
TOLIARY II TSITARA Rogers Osman
MAHABO RAVELOSON Ludovic Adrien

- Députés autres partis politiques : 05

CIRCONSCRIPTIONNOM ET PRENOMSENTITE
MORAFENOBE VONINAHITSY Jean Eugène RPSD VAOVAO
BEFANDRIANA NORD JONAH Parfait Prezaraly MATITA
ANOSIBE AN’ALA BERNANDO Germain Berton Ndrianasy MDM
TOAMASINA I RATSIRAKA Iarovana Roland MTS
BETROKA RANDRIANASOLO Jean Nicolas GJMP

23 commentaires

Vos commentaires

 • 3 juillet 2019 à 14:01 | Isandra (#7070)

  Cette proclamation a complètement été éclipsé par le Barea,...tant mieux, là encore c’est prouvé, les plaignants ont tout sauf la preuve,...!

  Avec cette majorité absolue, le article 54 ne posera plus problème, ce régime pourra travailler tranquillement,...

  • 3 juillet 2019 à 14:21 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   84 IRD, 16 TIM, 51 les indépendants et les autres partis politiques(MTS, RPSD, MDM, etc).

  • 3 juillet 2019 à 16:48 | Ibalitakely (#9342) répond à Isandra

   "teo ihany ny teo" comme les sons de cloche du prêtre, la HCC tjrs avec le fameux azo raisina fa tsy mitombona. Au lieu de demander à la CENI c’est quoi exactement les fraudes que vous aviez insinuées mais que comme vous le dites également n’être pas qualifiés/autorisés à les corriger & surtout à émettre des sanctions.

  • 3 juillet 2019 à 17:40 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Ibalitakely,

   Le truc, la plupart ne sont que des supputations, certains candidats avaient déjà des idées en tête, et les prennent pour de vrai, en plus de ça, ils transforment les erreurs en fraudes.

  • 4 juillet 2019 à 09:41 | Ibalitakely (#9342) répond à Isandra

   Marina tokoa ny teninjy akia Isanja, ny lisitra fifidianana voamaika diso, ny PV feno kosokosoka & tsy mitovy, ny CIN na tsy fanta-piaviana na misy mitakosokosona, ny fandrahonana & ramataora, ny sary & antontan-taratasy porofo, sns dia sipitasiô avokoa ka adala ny KMF-CNOE ohatra raha mitady hitory any @ fitsarana hafa noho ny hcc. Lany tokoa ve njy aloha e ?? Dia arôzazy izany ka !!
   Fa aza adino fotsiny hoe raha tao anaty tsy mazavazava no nidirana dia ao anaty tsy mazavazava ihany koa no hivoahana. Fafao tsara amin’izay daholo izay marika na indices rehetra folo taona no mankaty mba ho tena clean @ andro sisa rehetra ; dia tandremo koa sao manao tahaka an-dry Adolphe Hitler tsy hita faty, na Pinochet, na ny Cne de corvette RATSIRAKA Didier Ignace lasa tampoka Amiral niaraka t@ AREMA-SEREMA-VAREMA-MAREMA-PROCOPS-COPAREMA-DGID-RESEP ... fa zérovirgule ihany ny niafarany, na Sergent-Chef Idiamim Dada lasa Maréchal, na Caporal-Chef Jean Bebdel Bokassa lasa Empereur. Dia hananganangana fahatany tànana ao Tsimbazaza ao satria à nous la belle vie quoi !!

  • 5 juillet 2019 à 16:37 | Jo Brandon (#9919) répond à Isandra

   Majorité absolue ? Vous y croyez vraiment ?

   1- Il faut quand même savoir que seuls 40 % des Malgaches sont allés voter. Les 84 députés IRD qui représentent 55,63 % des Solombava de l’Assemblée Nationale sont donc en réalité élus par 22,25 % de la population ( une minorité ). La majorité des Malgaches (soit 77,75 %) ne les a pas choisis alors que ces députés se disent majoritaires.

   2- Ce point N° 1 illustre la contradiction inhérente à la démocratie occidentale, source de la dérive dictatoriale et du fascisme.

   3- Maintenant, comment allez-vous réaliser au moins les Trano Mora ? Nous sommes déjà le 05 Juillet et 186 jours sont déjà passés depuis le 01 Janvier 2019. Or, il faudra construire 27,40 trano mora par jour pour que le compte soit bon à la fin du mandat. Vous êtes donc déjà en retard de 5 096,40 trano mora à la date d’aujourd’hui.
   Et il n’y a pas que ça !

 • 3 juillet 2019 à 14:16 | Lefona Again (#10319)

  SI j’étais éditorialiste, j’aurais plutôt annoncé la chose du genre "LA HCC confirme la validité des résultats des élections".

  "La majorité écrasante de l’IRD", même si c’est un fait, n’est pas le motif des réclamations. Ce sont, d’après les plaignants, les irrégularités. NUANCE !

  Mais bon du coup, merci Arena, on aura la preuve que l’essentiel est que l’IRD a été...écrasante !

  Je me comprends et moi-aussi !HAHA !

  C’est parti pour 70 posts avec fumées garanties !

 • 3 juillet 2019 à 14:49 | LE VEILLEUR alias L’EVEILLEUR (#1331)

  le Barea Champion d’Afrique, Sincèrement Vive le Barea )> )> )> why not ?

  La Hcc Champion d’afrique, du n’importe quoi, Vive la HCC !

  ANR Champion d’Afrique de la communication copier coller ?

  Qui a le mérite d’être un futur vrai champion ?

 • 3 juillet 2019 à 14:55 | Ibalitakely (#9342)

  Fa mba anontanio kely na ireo vao nahazo seza na ny olon-tsstra hoe inona avy no dikan’ny hoe PRM, PM, IRD, CENI, HCC, BIANCO, SAMIFIN, CIS [hatreto aloha] fa tsy misy hahazo 20/20. Inonao ny omby maty fa ny hena oanina, ka na ny any ambany volo rehetra aza manantena buildings, drones & hijery CAN 1/8° de finale any Ejipitra. Mitondrà helo be sao lenan’ny rano velesina ô !!

  • 3 juillet 2019 à 16:22 | Ibalitakely (#9342) répond à Ibalitakely

   Mitodika any @ KMF CNOE izany izao ny rehetra hoe hitory eny @ fitsarana ny mpanao halatra rehetra fantany t@ iny fifidianana depiote teo iny. Mitovy @ halatra rehetra [hala-bato, hosoka, mampiasa ttsy sandoka, nampiorohoro/mandrahoana na menaces sns] ny fangalarana @ itony fifidianana itony. Ny nampiasa karapanondron’olona na nanova tsy ara-dalàna CIN dia voaenjiky ny lalàna tahaka ny nangala-bola na nanao vola sandoka.

 • 3 juillet 2019 à 16:12 | rebey (#9809)

  IRD ? ino koa ty ? IDR(I-san-DR-a) ? anara politika ve dia atao anaranolontokana IDR(miaraka @ Rajoelina ?) :
  miaraka @ rajoelina, oui, mais miaraka aminy hanao inona ?
  tsy misy ideologie fa dia hoe miaraka amin’ny Rajoelina !

  ka rehefa tsy eo rajoelina, dia tsy misy politique intson izany ?

  bizarre ?

  • 3 juillet 2019 à 16:15 | rebey (#9809) répond à rebey

   sa ireo le hiaraka aminy @ avion ho any EGYPTE ? manimanina ny tongolon’ny egypte zany ve ?

 • 3 juillet 2019 à 16:37 | ratiarison (#10248)

  Tsy misy mandeha amin’ny tokony ho izy ny ao MADA........BLABAbab bbbbbblaa sy ny WWAAAAAAWWWaaaaaaa no betsaka izany marina no hatao RESA-KETOTRAAAAAAA /**** io anie no efa nolazaiko fa efa vita pasoka ny DAOMY !!!BLAAAAAAAAABLAAAAAAAA !!! fampandriana ADRISA lazain’ny HCCCCCCC !! samy tsara JIABY !

 • 3 juillet 2019 à 16:40 | Isandra (#7070)

  Comme il y aura encore les élections à faire cette année ou l’année prochaine, je demande aux futurs recalés, car il y aura toujours, de ne plus crier sur les toits qu’il y a des fraudes, s’ils ne sont pas surs de les prouver, ou d’arrêter de déposer les plaintes en amateurisme, il faudrait que vous soyez accompagner des professionnels en la matière, car ça commence à bien faire,...On en a marre de tapage, mais, après, il n’y a rien de sérieuse pour les justifier.

  • 3 juillet 2019 à 16:53 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Là, ils déçoivent leur partisans, car ils leur avaient expliqué qu’il y avait de fraudes bevata, et ils ont les preuves mafonja, mais, quand les choses sont officielles leurs fraudes se volatilisent fautes des preuves,...alors que, leurs partisans ont déjà espéré des annulations,

 • 3 juillet 2019 à 16:45 | ratiarison (#10248)

  Arabaina ra-LEFONA AGAIN : fa tafita ny IRD-NAREO koa dia manantena fa ho tanteraka atsakany sy andavany ny VELIRANO- ny TANAMASONDRO ETS.......ETS....sy ny tsy hari-voatanisa i D.J Prezida*** sans rancune Leroa ! samy tsara

 • 3 juillet 2019 à 20:10 | LAZALAZAO (#7189)

  "Les requêtes en contentieux des élections législatives du 27 mai ont presque été déboutées par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) "

  Dès qu’on lit la première phrase, on sait tout de suite qu’on est au fozaland. Le putschite doit être suivi par la HCC . Ce n’est pas la peine de pleurer, car les tricheries des fozas sont biens des tricheries des Malgaches. Assumez tout ; et ne pleurez pas comme quoi la vie est dure.... rajoelina vous a déjà promis des tramway, des buldings et des universités ..... On est bien au fozaland.

  • 3 juillet 2019 à 20:54 | Isandra (#7070) répond à LAZALAZAO

   Lazalazao,

   Nous préférons vivre au pays de Fozalande plutôt que Tikolande où tous les Malagasy seraient sous emprise d’une seule famille, qui s’accapare tout çe qui marche et est juteux.

 • 3 juillet 2019 à 23:44 | Albatros (#234)

  @ Isandra post de 20:54

  Je vous invite à surveiller votre tour de tête qui semble enfler de post en post !.
  Nous en reparlerons dans quelques mois.
  Vous craignez, et je le comprends, que Madagascar soit sous l’emprise d’une famille !, pour ma part je crains que Madagascar tombe sous l’emprise d’un clan dont vous semblez faire parti !.
  On prend RDV ?!. Disons dans 12 mois !.

 • 4 juillet 2019 à 00:02 | triker (#9502)

  Bon , le plant se déroule comme prévu. Demain nous le dira Atody sa lamokany, mais
  aleo hoentina am Hira KIAKA hoe Andro Maraina https://www.youtube.com/watch?v=q4-pVAphV3I

 • 4 juillet 2019 à 12:50 | Marylyn (#10429)

  la suite logique nous a déjà montré que la victoire sera pour lRD ; évitez toute conscience de soupçonner les autres car la transparence a régné dans le travail de la HCC. A la prochaine fois, il faut juste bien choisir un bon conseillé ! la seule chose qui compte le plus, c’est l’assurance du développement de Madagascar ; en voyant la communauté des nombreux députés !

  • 4 juillet 2019 à 15:27 | Albatros (#234) répond à Marylyn

   Bonjour Marylyn !.

   Il est amusant de voir que, comme en France, les classes ouvrières et paysannes sont peu représentées à l’Assemblée.

   C’est certainement "l’assurance du développement" de Madagascar.
   Développement, oui !, mais toujours pour la même classe de population !.

 • 5 juillet 2019 à 12:17 | Shalom (#2831)

  @Marylyn : Conseiller fa tsy conseillé
  CENI na HCC dia anarany fotsiny fa tsy misy fahaleovantena amin’ny asa ataony.
  Ho an’ny taranaka, tadidio fotsiny hoe iza avy ireo olona ao amin’ireo sampana ireo, ho tadidin’ny tantara izy ireo fa tsy ho afa-maina. 2009 sy 2019 : ho zanatany vaovao i Madagasikara : karana, sinoa, arabo, frantsay ... Aiza ny malagasy ? Ny valim-pifidianana toa izao dia natao mba ahazoan’ny fitondrana manao ny danin’ny kibony hivarotana ny tanindrazana. Ho hitantsika tsy ho ela hoe manao ahoana ny harena ho azon’ny olon’ny fitondrana sy ny saribakoliny (Ravatomanga ohatra), ny kaonty any Monaco sy ny toeran-kafa. Samia ho ela velona ary tsy ho menatra ho tsarain’ny tantara.

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS